Top3: Sasuke stage 1 for sasuke grandista | Technical sheet

Author: Sasuko T.