Top10: Naruto kakashi vs sasuke or madara uchiha sage of six paths | Evaluation

Author: Sasuko T.