Top3: Hashirama senju vs uchiha madara and sasuke vs akatsuki | Evaluation

Author: Sasuko T.